Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

1.1 All försäljning från AAK Safety AB sker i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”).

1.2 Om parterna skriftligen har avtalat om villkor som avviker från dessa Villkor ska parternas särskilda överenskommelse gälla i de delarna. Sådan överenskommelse om avsteg måste för att vara gällande vara gjord skriftligen och accepterad av båda parter. Eventuell text på Kundens beställning eller liknande handling förändrar inte Villkoren om inte Leverantören skriftligen och uttryckligen bekräftat att Villkoren förändras och på vilket sätt.

1.3 AAK Safety AB kallas ”Leverantören” och det köpande bolaget ”Kunden”.

1.4 Med Produkter förstås i dessa Villkor alla produkter och, i förekommande fall, tjänster som Leverantören säljer till Kunden.

1.5 Dessa Villkor utgör en integrerad del i all försäljning från Leverantören, vare sig hänvisning sker hit eller inte.

2. Uppgifter

2.1 De uppgifter som lämnas i kataloger, prospekt, marknadsföringsmaterial m.m. är endast vägledande uppgifter. Tekniska data lämnas dessutom med förbehåll för konstruktionsändringar samt förbehåll för olika mätmetoders variationer m.m. Om någon viss uppgift är viktig för Kundens konstruktion eller användning av Produkten uppmanas Kunden att säkerställa informationen och dess pålitlighet i Kundens aktuella användning av Produkten.

2.2 Alla instruktioner, råd eller andra anvisningar som Leverantören ger till Kunden utgör endast allmänna råd och utgör ingen garanti eller liknande åtagande. Det är alltid Kunden som på egen risk väljer vilka Produkter som Kunden köper och hur Produkterna används.

2.3 Leverantören förblir exklusiv ägare till varje immateriell rättighet relaterad till Produkterna.

3. Pris och betalning

3.1 Försäljning sker om inte annat avtalats till de priser som Leverantören tillämpar vid tidpunkten för leverans. Leverantören har alltid rätt att justera gällande priser med hänsyn till eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och andra offentliga pålagor.

3.2 Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Leverantören äger emellertid rätt att besluta om förskottsbetalning helt eller delvis om Leverantören bedömer det påkallat.

3.3 Betalar inte Kunden i rätt tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i Leverantörens land. Leverantören har vidare rätt till förseningsavgift enligt vad som anges i respektive lands lag.

3.4 Leverantören har rätt att häva avtalet om inte fakturabeloppet betalas i rätt tid. I sådant fall har Leverantören rätt till ersättning för hela den skada Leverantören lider. Leverantören har rätt att när som helst justera kreditlimit på Kunden

4. Order

4.1 Orderläggning

4.1.1 Order kan läggas dygnet runt. Orderbehandling sker under Leverantörens kundservice öppettider, se Leverantörens hemsida för gällande tider. Vid försäljning i andra länder än Sverige kan avvikelser från vad som anges nedan förekomma, för information därom kontakta Leverantörens kundtjänst.

4.2 Orderbekräftelse

4.2.1 Vid mottagen order går Leverantören igenom ordern och bekräftar order jämte leveranstid. Leveranstid avser när Leverantören skickar Produkten från lager. Leveranstid kan uppdateras, beroende på tillgänglighet. Leveranstid beror bl.a. på om Produkten är en lagervara eller om den tillverkas efter order.

4.3 Restorder

4.3.1 Vid eventuell brist i tillgänglighet av beställda varor skapas en restorder på bristen. Restordern levereras normalt så snart gods inkommit.

4.4 Efterkrav/postförskott

4.4.1 Leverantören äger rätt att begära efterkrav/postförskott för att leverera.

4.5 Ersättningsprodukt

4.5.1 Om beställd produkt har ersatts av en annan i allt väsentligt likvärdig produkt förbehåller sig Leverantören rätten att leverera ersättningsprodukten.

5. Produkter utom ordinarie lagersortiment

5.1 Om Leverantören erbjuder även andra produkter än det som ingår i Leverantörens ordinarie sortiment sker leverans av sådana produkter när produkten finns tillgänglig för leverans från Leverantören. Vite enligt punkt 6 avser inte Produkter utom ordinarie lagersortiment.

6. Speciella avgifter och emballage

6.1 Miljöavgift och/eller originalemballageavgift samt leverantörsunika avgifter förekommer i vissa fall, vilket då anges i frakttariff (se punkt 8 nedan).

6.2 Leverantören ingår i pallpoolsamarbete med transportör. Det åligger Kund att returnera pallar som uppfyller kraven för pallpool. Om så inte sker debiteras Kunden en avgift enligt frakttariffen. Leverantören ingår även i byggpallsamarbete. Kunden debiteras kostnad för byggpallsamarbete enligt frakttariffen.

6.3 Leverantören uppfyller sitt producentansvar för förpackningar genom anslutningen till FTI-registret, som avser förpackningar av wellpapp, papper/kartong eller plast. Ansvaret är begränsat till av Leverantören lagerförda produkter.

7. Leveransvillkor

7.1 Leveransvillkor är enligt Incoterms 2020; varvid Leverantören inom Sverige tillämpar DAP och vid försäljning till andra länder än Sverige FCA. Kunden debiteras emellertid för frakt enligt vad som anges i punkt 8

8. Frakttariff

8.1 Priser för frakt och i förekommande fall övriga avgifter faktureras vid var tid gällande faktisk kostnad.

9. Returer och reklamationer

9.1 Skillnad på retur och reklamation

9.1.1 Med retur avses att Kund returnerar en av Kunden beställd produkt utan att det är något fel på produkten eller annan avvikelse i relation till beställningen.

9.1.2 Med reklamation avses att en kund reklamerar en produkt antingen för att det är något fel på produkten eller produkten annars inte överensstämmer med beställningen.

9.2 Returer

9.2.1 Villkor för returer anges i denna punkt 2.

9.2.2 Alla returer ska avtalas med Leverantören före det att gods återsänds. En förutsättning för ersättning vid retur är att Leverantörens rutiner följs på korrekt sätt. I annat fall returnerar Leverantören returen till Kunden och debiterar fraktkostnad eller kasserar returnerat gods utan kreditering.

9.2.3 Rutiner och tillvägagångssätt ska ske enligt vad som anges av Leverantörens kundservice.

9.2.4 Kunden står alltid för fraktkostnaden.

9.2.5 Leverantören förbehåller sig rätten att fritt på kommersiella grunder avgöra huruvida returer av produkt ska godkännas eller ej.

9.2.6 För att returer ska godkännas ska alltid följande villkor vara uppfyllda;

Produkten ska vara oskadad, omärkt och i samma skick som när den såldes.
Förpackningen ska vara oskadad och i originalskick dvs fri från prismärkning, klotter, etiketter, tejp etc.
Produkten ska vara av Leverantören lagerförd produkt vid returtillfället.
Det får maximalt ha gått tre månader från när Leverantören levererade Produkten till Kunden.
9.2.7 Returavdrag för godkänd retur görs med 25 %.

9.2.8 Om värdet på en returrad understiger 300 kronor (eller motsvarande belopp i tillämplig valuta), krediteras den inte.

9.2.9 Avbokning av lagda, men ännu inte levererade ordrar är att jämställa med retur enligt ovan och regleras enligt samma villkor.

9.3 Reklamationer

9.3.1 Villkor för reklamationer anges i denna punkt 3.

9.3.2 Kunden ska kunna påvisa grunden för reklamationen.

9.3.3 Praktisk process för reklamationen ska ske så att Kunden ska avtala reklamationen med Leverantören före det att gods återsänds.

9.3.4 Rutiner och tillvägagångssätt ska ske enligt vad som anges av Leverantörens kundservice.

9.3.5 Reklamationsrapporten ska vara korrekt ifylld och medfölja godset. Reklamationer som inte uppfyller ovan nämnda kriterier skickas tillbaka till Kunden utan kreditering med debiterad fraktkostnad alternativt kasseras. Detsamma gäller om Kunden inte avtalat reklamationen med Leverantören.

9.3.6 Vid godkänd reklamation står Leverantören för fraktkostnaden.

9.3.7 Leverantören förbehåller sig rätten att efter sin bedömning avgöra om produkten ska bytas ut mot en ersättningsprodukt eller repareras. Detta är Leverantörens hela ansvar i anledning av en reklamation, dvs skadestånd eller liknande utgår inte.

9.4 Transportskador eller transportavvikelser

9.4.1 Gods, emballage och pallar ska kontrolleras vid mottagande. Upptäcks skada eller avvikelse, ska Kunden notera till transportören på kvittens av leveransen. Skadan/avvikelsen ska därefter anmälas till Leverantörens kundservice inom sju dagar från kvittens.

9.4.2 Vid godkänd skada eller avvikelse levererar Leverantören ersättningsvaror, reparerar Produkten eller krediterar priset för Produkten enligt sin egen bedömning.

9.4.3 Om Kunden begär hantering av ärendet innan Leverantören hunnit bedöma om skadan eller avvikelsen godkänns, kan Kunden beställa ersättningsvara eller reparation. Dessa debiteras då Kunden, men krediteras om ärendet sedan godkänns.

9.5 Felplock

9.5.1 Om leveransen innehåller fel Produkter eller fel antal Produkter åligger det Kunden att reklamera detta i enlighet med anvisningar från Leverantörens kundservice.

10. Avbokningsregler

10.1 Vid avbokning av kurs eller annan utbildning (”Kurs”) gäller följande.

10.2 Vid kurs i Sverige har Kunden rätt att avboka Kurs utan kostnad tidigare än 8 dagar före kurstillfället. Om avbokning sker 8 dagar – 1 dag före kurstillfället är 10.3 Kunden skyldig att erlägga halva kostnaden för Kursen jämte ersättning för eventuella merkostnader som Leverantören har ådragit sig. Om avbokning sker samma dag som kurstillfället eller Kunden inte infinner sig till Kursen är Kunden skyldig att erlägga hela kostnaden för Kursen jämte ersättning för eventuella merkostnader som Leverantören har ådragit sig, dvs samma kostnader som om Kursen hade hållits.

10.4 Vid kurs i annat länd än Sverige har Kunden rätt att avboka Kurs utan kostnad tidigare än 3 veckor före kurstillfället. Om avbokning sker 3 veckor – 1 dag före kurstillfället är Kunden skyldig att erlägga halva kostnaden för Kursen jämte ersättning för eventuella merkostnader som Leverantören har ådragit sig. Om avbokning sker samma dag som kurstillfället eller Kunden inte infinner sig till Kursen är Kunden skyldig att erlägga hela kostnaden för Kursen jämte ersättning för eventuella merkostnader som Leverantören har ådragit sig, dvs samma kostnader som om Kursen hade hållits.

10.5 Exempel på sådana merkostnader som kan uppkomma för Leverantören är resekostnader, lokalbokningar, materialkostnader, inhyrd utbildningspersonal etc.

10.6 Avbokning måste ske skriftligen till Leverantörens kontaktperson för Kursen eller Leverantörens kundservice för att vara gällande.

11. Felande produkter/garantianspråk

11.1 Leverantören ansvarar inte för fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att leverans har skett. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på av Kunden tillhandahållet material eller konstruktion. Leverantören ansvarar inte heller för fel bestående i att Produkten inte överensstämmer med sådana uppgifter om Produktens egenskaper eller användning som lämnats av annan än Leverantören, såsom t.ex. av tillverkare. Vidare omfattar Leverantörens ansvar endast fel som uppstått vid normal användning. Leverantören ansvarar inte i något fall för fel som förorsakats av användning, bristande underhåll, oriktig montering, ändringar eller reparationer som utförts av annan än Leverantören.

11.2 Om inte Leverantören uttryckligen angivit annorlunda avser Leverantörens ansvar fel, som visar sig under en tid av ett (1) år från leveransen. Ansvaret gäller ej slitdelar, vars normala hållbarhet är kortare än ett (1) år. I de fall datummärkning skett gäller ansvaret endast under den angivna hållbarhetstiden.

11.3 Leverantören förbinder sig att, efter eget val, under garantitiden utan ersättning antingen leverera nya Produkter som ersättning för Produkter som är felaktiga eller att avhjälpa fel. Avhjälpande kan ske antingen hos Leverantören eller hos Kunden enligt Leverantörens val. För ersättningsprodukter som Leverantören tillhandahållit Kunden gäller den garantitid som framgår av 2 räknat från leveransen av den ursprungliga Produkten. Eventuella destruktionskostnader eller kostnader för åtkomst och återställande eller liknande bekostas av Kunden.

11.4 Kunden får inte åberopa fel i Produkterna om Kunden inte lämnar Leverantören skriftligt meddelande om fel inom tio dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
11.5 Leverantören får i stället för avhjälpande eller omleverans återbetala köpeskillingen. Kunden ska då återlämna Produkterna om Leverantören begär det.

11.6 Genom att till Kunden avlämna vederbörligen reparerad eller utbytt del eller Produkt eller återbetalning av köpeskillingen ska Leverantören anses ha fullgjort sina förpliktelser för felet. Kunden har alltså inte rätt till någon ersättning utöver nämnda åtgärder från Leverantören. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än Produkterna svarar Kunden för arbete och kostnader som orsakas av detta.

11.7 Processen kring felanmälan ska ske på motsvarande sätt som för reklamationer enligt punkt 3 ovan.

12. Registrering i inspektionsdatabas

12.1 Leverantören tillhandahåller en inspektionsdatabas under namnet Inspector Pro. Inspektionsdatabasen är ett verktyg för att underlätta för Kunden att följa regelverk kring inspektioner och kontroller för olika fallskyddsprodukter och lösningar.

12.2 Villkoren för inspektionsdatabasen anges separat vid registrering. I tillämpliga delar gäller utöver vad som anges där, dessa allmänna försäljningsvillkor.

12.3 För Produkter som är registrerade i Inspector Pro förlängs garantitiden med ett år, utöver vad som hade gällt annars.

13. Reparationer och underhåll

13.1 Leverantören erbjuder i vissa fall reparation och underhåll av de produkter Leverantören sålt. Kund som önskar sådan reparation eller underhåll uppmanas att kontakta Leverantörens kundservice.

14. Ansvar för person- och sakskada mm.

14.1 Leverantören ansvarar inte för sakskada som Produkterna orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då Produkterna är i Kundens besittning, eller på gods framställt av Kunden eller på gods i vilket Kundens gods ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som detta gods orsakar på grund av Produkterna.

14.2 Leverantörens ansvar för skador som Produkterna orsakar på person eller på fast eller lös egendom som tillhör Kunden eller tredje man eller som i övrigt på något sätt uppkommer i parternas mellanhavanden omfattar inte i något fall produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Avseende beloppsmässig ansvarsbegränsning, se punkt 16.

14.3 Framställer tredje man krav mot Leverantören eller Kunden på ersättning för skada eller förlust ska den andra parten snarast och senast inom tio dagar underrättas därom. Sker ej detta, äger parten inte rätt att vända sig till den andra parten och utkräva eventuellt ansvar enligt lag eller dessa Villkor med anledning av tredje mans krav. Kunden äger inte heller rätt att av Leverantören utkräva ansvar för krav från tredje man, om Kunden ingått förlikning eller annan överenskommelse med tredje man utan att först inhämta Leverantörens skriftliga samtycke.

14.4 Bestämmelserna ovan i denna punkt och övriga relevanta delar av dessa Villkor äger tillämpning även på produktansvar i den utsträckning detta är lagligen möjligt.

15. Varumärken

15.1 Kund som vidaresäljer Produkterna ska vid marknadsföringen av Produkterna använda varumärken och produktbenämningar i den omfattning och på sätt som vid var tid anges av Leverantören. Skyldigheten och rätten till användning av dessa varumärken är begränsade till den rätt att sälja Produkterna, som Kunden erhållit och upphör omedelbart i samband med försäljningsrättens upphörande. Kunden förvärvar genom dessa Villkor ingen självständig rätt till varumärkena.

16. Produktinformation mm.

16.1 Leverantören kan tillhandahålla en e-handelslösning. Kundens rätt att nyttja denna e-handelslösning är i enlighet med Leverantörens från tid till annan gällande anvisning.

16.2 Kundens rätt att använda sådan e-handelslösning ska omedelbart och automatiskt upphöra i samband med avtalets/samarbetets upphörande.

16.3 Produktdatablad, certifikat och i förekommande fall övrig produktinformation kan erhållas från Leverantörens kundservice samt tillhandahålls digitalt.

17. Förändring av produkterna

17.1 Kunden får inte göra ingrepp i Produkterna såsom omvänt ingenjörsarbete (s.k. reverse engineering), demontering eller liknande.

17.2 Kunden får heller inte avlägsna eller ändra något varumärke, varunamn, skylt eller annan märkning avseende Produkterna eller Produkternas förpackning.

18. Ansvarsbegränsning mm.

18.1 Leverantörens ansvar för skada – oavsett om skadan uppkommer genom försening, fel, skada orsakad av produkten eller på vilket annat sätt som helst – är begränsad till tio prisbasbelopp per skadetillfälle och år. Om en lägre ansvarsbegränsning anges i viss punkt äger den företräde. Vad som anges i denna punkt 16 utgör därmed ett maximalt tak på ersättning.

19. Befrielsegrund

19.1 Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt avtalet och som part inte kunnat råda över, såsom men inte begränsat till åsknedslag, terrorism, eldsvåda, jordbävning, översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse, cyberattack, inskränkning i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt oavsett om avtalsparten är part i konflikten eller ej samt även fel i eller försening av leverans från underleverantör p.g.a. omständigheter som nu nämnts, ska utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från påföljder. Sådan befrielsegrund ska part skriftligen underrätta den andra parten om utan oskäligt uppehåll efter det att denne insåg eller bort inse att befrielsegrunden förelåg.

19.2 Om avtalets fullgörande förhindras längre tid än sex (6) månader p.g.a. omständigheter som nämns i punkt 1 ska vardera parten ha rätt att utan ersättningsskyldighet för skada eller annat frånträda avtalet.

20. Personuppgifter

20.1 Leverantören är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som Kunden lämnat till Leverantören genom att registrera sig som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev. Genom att göra något av detta godkänner Kunden även att Leverantören lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden och ge Kunden bästa möjliga service och för Kunden relevanta marknadsföringsutskick m.m.

20.2 Som en konsekvens i att fullgöra detta kan Leverantören komma att lämna personuppgifter till andra bolag i Bergman & Beving-koncernen, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring.

20.3 Den typ av personuppgifter som Leverantören handhar om Kunden är typiskt sett namn och kontaktuppgifter till person hos Kunden som är behöriga att handla hos Leverantören och liknande uppgifter som krävs för fullgörandet av parternas avtal.

20.4 För vidare information om Leverantörens hantering av personuppgifter, se Leverantörens integritetspolicy som finns tillgänglig på Leverantörens hemsida. Där finns också kontaktuppgifter för förfrågningar etc.

21. Tillämplig lag och tvist

21.1 Svensk materiell rätt ska vara tillämplig på parternas samtliga mellanhavanden.

21.2 Alla tvister parterna emellan ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Överstiger inte tviste­föremålets värde en miljon svenska kronor, ska skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande tillämpas och skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde en miljon svenska kronor, ska regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas och skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

21.3 Alla uppgifter i sådant skiljeförfarande ska omfattas av sekretess.

21.4 Utan hinder av vad som anges ovan har Leverantören rätt att vid klar och förfallen fordran mot Kunden ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogde­myndighet eller väcka talan vid domstol.